Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych

Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym to cykliczna impreza, promuj±ca kulturę ludow± i folklor. Jest ona najważniejszym i najbardziej prestiżowym spotkaniemludowych muzykantów i ¶piewaków w Polsce. Celem jest przegl±d, popularyzacja oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i ¶piewu ludowego. Impreza ma charakter konkursu; bior± w niej udział kapele ludowe, instrumentali¶ci graj±cy na tradycyjnych instrumentach, ¶piewacy i zespoły ¶piewacze, których repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu kraju. Nadrzędnym kryterium oceny jest autentyczno¶ć wykonywanych zabytków i utworów ludowej kultury muzycznej. Konkurs oceniaj± najwybitniejsi polscy etnografowie i folklory¶ci.

W ¶rodowisku etnografów i muzykologów kazimierski Festiwal oceniany jest bardzo wysoko ze względu na poziom wykonawców i sam repertuar, obejmuj±cy relikty muzycznego, tradycyjnego dorobku wsi polskiej. Nierzadko na Festiwalu pojawiaj± się „perły” zachwycaj±ce jurorów i znawców tematu. Innym pozytywnym aspektem jest to, że uczestnicy przez cały rok przygotowuj±c się do występu, oddaj± się poszukiwaniom i gromadz± muzykę, teksty itd., dzięki czemu ratuj± je od zapomnienia.

Na Festiwalu co roku spotyka się ok. 700 artystów. Przyjeżdżaj± tu również naukowcy, znawcy tematu, muzykolodzy, muzycy poszukuj±cy inspiracji, studenci, miło¶nicy i pasjonaci.

W czasie FKi¦L odbywaj± się seminaria i warsztaty, których przedmiotem jest folklor i kultura ludowa (nie tylko muzyczna).

Wydarzeniu od lat towarzysz± Targi Sztuki Ludowej. Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych to najbarwniejsza, najgwarniejsza i najbardziej roz¶piewana kazimierska impreza.

Pierwszy Festiwal odbył się w 1966 r. w scenerii kazimierskiego zamku. Pocz±tkowo prowadził je na scenie m.in. znakomity polski aktor, Wojciech Siemion. Popularno¶ć imprezy przerosła oczekiwania organizatorów i zamek stał się zbyt ciasny, dlatego została ona przeniesiona na Mały i Duży Rynek.